Perfil del contractant

CONTRACTACIÓ GESTIÓ SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS

Per veure el document de concesió llar infants feu clic aquí

Per veure el document d’invitació feu clic aquí

 

CONTRACTACIÓ SERVEI LLAR INFANTS.

Per veure el document de concesió llar infants feu clic aquí

Per veure el document de invitació feu clic aquí

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN ELCONTRACTE DE CONCESSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

Per veure el document fent clic aquí

 

CONTRACTACIÓ NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Per veure el document fent clic aquí

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARSQUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT PER LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLICDELS SOSTRES DE L’EDIFICI DE LA PISTA POLIESPORTIVA I DEL CENTRE CÍVIC

Podeu descarregarl’anunci fent clic aquí.

 

 

 

Perfil del contractant