Ajuts al Transport Escolar

Continuem el mandat adquirit a la passada legislatura seguint amb la línia de subvencions dedicada a aquells estudiants que cursen estudis post-obligatoris. S’hi podran acollir:

  • Joves de 16 a 25 anys.
  • Inscrits en el padró, amb una antiguitat mínima d’un any.
  • Que realitzin  estudis presencials reglats de batxillerat, graus formatius, estudis universitaris o postgraus de primera titulació, durant del curs acadèmic 2023-2024.
  • Que aquests cursos estiguin sostinguts amb fons públics.
  • Que no disposin d’una titulació de grau, llicenciatura o diplomatura anterior.

Aquí podeu trobar les Bases reguladores, i aquí la Sol·licitud per accedir a la subvenció, podeu fer-la arribar juntament amb la documentació necessària, o bé presencialment a l’ajuntament o bé per email a ajuntament@ordis.cat, amb l’assumpte Ajut Transport Escolar, abans del 20/12/2023.